วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        วิสัยทัศน์โรงเรียน (VISION)

  ภายในปีการศึกษา  2558 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม เน้นการศึกษาอบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังคุณธรรม เป็นผู้นำชุมชนก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ทันโลกเทคโนโลยียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ  (MISSION)

         ให้การศึกษาอบรมอย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความรัก  เพื่อนำความเปลี่ยนแปลงในบุคคลและสังคม

          1.   พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2.   พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล

3.       พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4.       พัฒนาสังคมภูมิปัญญา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอาชีพท้องถิ่นให้ยั่งยืน

5.       ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.       พัฒนาผู้เรียน พัฒนาความสัมพันธ์ในโรงเรียนกับชุมชนวิสัยทัศน์โรงเรียน (VISION)

 

Comments